Mẫu xác nhận công tác

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———ab———

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc <Công ty>…………………………………………………………………………….

Họ & tên: …………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………. Cấp ngày:……………………….. Nơi cấp:……………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú:………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại nhà riêng:………………………………………. Di động:…………………………………

Hiện đang công tác tại: <Công ty>………………………………………………………………………………

Địa chỉ công ty:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại công ty:…………………………………………………………………………………………………….

Phòng ban:……………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………

Thời gian công tác từ                                                        ngày … tháng … năm … tới nay ..

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc (hoặc Công ty) xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Xin chân thành cảm  ơn!                                                     ………, ngày … tháng … năm ……

Xác nhận của Công ty                                                                  Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trả lời

Close Menu
error: Content is protected !!